УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ НА "ЕЛ БОНУС" ООД


Считано от 25ти май 2018 година се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (“Общ регламент относно защитата на данните”, ОРЗД), с който се променя в значителна степен съществуващият правен режим на защита на данните. В качеството си на администратор на лични данни "Ел Бонус" ООД (по-долу за краткост „Ел Бонус“ или „Дружеството“) обработва Вашите лични данни в съответствие ОРЗД и актовете по приложението му, както и с действащото национално законодателство и вътрешните правила, процедури, политики и оценки на въздействието върху защитата на данните.
Настоящото уведомление е разработено от Ел Бонус съдържа информация относно:

 • администраторът, отговорен за обработването на личните Ви данни;
 • категориите обработвани лични данни;
 • условията, при които се обработват личните Ви данни;
 • целите и правните основания за обработването;
 • сроковете за съхранение и прилаганите мерки за сигурност на данните;
 • правата Ви като субекти на данни по смисъла на ОРЗД;
 • както и в кои случаи и по какъв ред споделяме Вашите данни с трети страни.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорност за обработването на личните Ви данни носи Ел Бонус. 
В случай, че желаете да получите повече информация или копие от архива с обработваните от Ел Бонус Ваши лични данни или да упражните правата си съгласно ОРЗД, както и ако подозирате, че данните Ви се използват по нерегламентиран начин, може да се свържете с нас на e-mail: office@elbonus.com

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ел Бонус обработва Вашите данни:

 1. за да идентифицира Вас или представляваното от Вас дружество като клиент и да поддържа контакт с Вас или представляваното от Вас дружество при или по повод сключването и изпълнението на договорите за правни услуги;
 2. с оглед изпълнение на предвидени за Дружеството в законодателството задължения за събиране и обработване на данни за клиентите му;
 3. поради осъществяването на видеонаблюдение в офисите на Ел Бонус, за защита на служителите и собствеността на Дружеството;
 4. с оглед защита на правата и интересите на Дружеството при правни спорова, свързани с евентуално неизпълнение договорите;
 5. както и при оценяването и класирането на Ел Бонус от признати правни директории и класации.

КАКВИ ВАШИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ел Бонус обработва следните категории лични данни за Вас: имена и други идентификационни данни, включително подпис, данни за контакт (имейл, адрес, телефон), данни за банкова сметка; данни, които Ел Бонус е задължено да събира по закон, данни, свързани със защитата на правата и интересите на клиентите, включително специални категории данни, както и видеообраз, доколкото на територията на офисите на Ел Бонус се осъществява видеонаблюдение, което се означава със съответните информационни табели и знаци.

НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

В съответствие с ОРЗД Ел Бонус обработва личните Ви данни само при наличие на валидно правно основание. Ел Бонус обработва вашите данни на следните правни основания:

 • по отношение на името Ви и другите идентификационни данни като подпис, както и данните Ви за контакт – за сключване на договорите за правни услуги;
 • по отношение на личните данни, свързани с предмета на договора за правни услуги (например ЕГН, данни за поведението на клиента, неговото имуществено, умствено, физическо и психическо състояние, съдебно минало, както и всякаква информация, предоставяна от Клиента за трети лица, по отношение на която Ел Бонус се явява получател) – за изпълнение на договора за правни услуги;
 • като дружество, предоставящо правни и консултантски услуги, Ел Бонус е задължено да събира и обработва данните на клиентите си съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за счетоводството (ЗС);
 • данни за видеообраз на при осъществяване на видеонаблюдение – въз основа на легитимния интерес на Дружеството от опазване на сигурността на служителите и имуществото му;
 • В случай, че Клиентът предостави съгласие Ел Бонус може да разкрие неговите лични данни, включително данни за контакт за референция.

Подобно съгласие не е обвързано по никакъв начин с предоставянето на правни услуги по договора между Ел Бонус и Клиента и не влече никакви неблагоприятни последици за последния.

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването на сигурността на Вашите данни e наш приоритет. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп до вашите данни прилагаме всички разумни мерки и средства за защита на данните, включително предвиждане на задължение за конфиденциалност от всички служители и контрагенти на Ел Бонус, прилагане на технически мерки за защита на компютрите и системите, чрез които се обработват лични данни, осъществяване на видеонаблюдение в помещенията, където се съхраняват документите с личните данни за Клиентите, както и провеждането на обучения по защита на данните. При съмнение за нарушение ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Личните данни, обработвани за целите на предоставяне на правни услуги, се съхраняват за сроковете по член 67 от ЗМИП и по-точно за срок от 5 години от календарната годината, следваща годината на прекратяване на съответния договор за правни услуги. Личните данни, свързани със счетоводни документи, се съхраняват съгласно чл. 12, ал.1 от ЗС за следните срокове: за счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години; за всички останали носители на счетоводна информация – 3 години.
Видеозаписите от камерите се съхраняват за срок от 30 дни, след което автоматично се изтриват.

КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

ОРЗД предвижда следните възможности за защита на лицата във връзка с обработването на данните им:

 • право на информация относно начините и сроковете за обработването на данните;
 • право на възражение срещу дейностите, извършвани въз основа на легитимния интерес на Дружеството. В случай, че събирането на данните противоречи на Приложимото право, обработването ще бъде преустановена или ограничено незабавно;
 • право на коригиране на неточни данни, отразени в документите, съхранявани от Ел Бонус;
 • право да поискате „да бъдете забравен“ когато срокът за съхранение на Вашите данни е изтекъл, не е налице валидно правно основание и обработването повече не е необходимо;
 • право да оттеглите съгласието за споделяне на данните ви с трети страни в случай, че такова е дадено чрез формата за съгласие по-долу;
 • право във всеки момент и без да е изчерпан вътрешния ред за оспорване на дейностна ни по обработване да подадете жалба до компетентния Надзорен орган (вижте повече по-долу).

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Можем да предоставим вашите данни на трети страни в следните случаи:

 • на държавни и местни органи и съдилища с оглед изпълнение на договорите за правни услуги;
 • на данъчни и други държавни органи при проверка или когато това се изисква от приложимото право;
 • при промени в екипа, сливане или вливане данните с новия/ите партньор/и и консултант/и, за което ще бъдете уведомени.

При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • по факс – 029153525;
 • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.